умот

 • 21аростема — (грч arrostema) и аростија (грч arrostia) мед слабост на умот, лудило …

  Macedonian dictionary

 • 22инсанитет — (лат. insanitas) мед. 1. нездравост, болест 2. болест на умот, лудило, безумие …

  Macedonian dictionary

 • 23интелигенција — (лат. intelligent) 1. мн. назив за работниците кај кои преовладува умствената работа над физичката 2. во дневниот говор: способност за снаоѓање во нови околности, способност за решавање на проблемите и за наогање на нови, приспособени реакции… …

  Macedonian dictionary

 • 24ментален — (лат. mentalis) што се однесува на духот, на душата, на умот, духовен, душевен, умствен …

  Macedonian dictionary

 • 25ноуменон — (грч. noumenon) фил. нешто што не може да се спознае со сетилата туку само може да се замисли со умот, односно со разумот поим без предмет што би му одговарал во искуството идеја на која во реалноста не и одговара ништо …

  Macedonian dictionary

 • 26перципиент — (лат. percipiens) тој што восприема, што прима со умот …

  Macedonian dictionary

 • 27перципира — (лат. percipere) восприеме/ восприема, прими/прима со умот, сфати/ сфаќа …

  Macedonian dictionary

 • 28секундарен — (лат. secundarius) 1. второкласен, што го зазема второто место во некој ред 2. спореден, второстепен, подреден, зависен секундарни квалитети фил. својства што не му припаѓаат на предметот на перципирањето туку му ги припишува умот …

  Macedonian dictionary

 • 29моту — муто омут умот утом …

  Краткий словарь анаграмм

 • 30хурофот — [خرافات] ақида ва фикрҳои пучу беасос, мавҳумот …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ